info@e-pohyb.cz

Obchodní podmínky

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) platí pro prodej digitálních produktů prodávajícího, kterým je Andrea Herbanská, podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku, se sídlem na adrese Čimická 35/150, 181 00 Praha 8, IČ 10861106 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.e-pohyb.cz. zákazníkovi (dále jen „Kupující“).
 2. Kontaktní údaje Prodávajícího jsou: email: andrea@e-pohyb.cz, tel. číslo: +420 776 609 076.
 3. Kupujícím se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná za účelem koupě zboží nabízeného Prodejcem.
 4. Při zahájení právního jednání předává Kupující Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
 5. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník), zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, jakož i právními předpisy souvisejícími.
 6. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ

 1. Uzavřením smlouvy Kupující potvrzuje, že osobní údaje, které uvedl jsou pravdivé a souhlasí s tím, aby poskytnuté údaje byly Prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).
 2. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujícího budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy a nebudou jinak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě; s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).
 3. Více se o ochraně osobních údajů dočtete v dokumentu s názvem Ochrana osobních údajů, který je dostupný na internetových stránkách Prodejce.

III. OBJEDNÁVÁNÍ

 1. Prodávající nedisponuje tzv. kamenným obchodem, kde si může Kupující zboží osobně prohlédnout a vyzvednout. Pro účel nabídky zboží slouží internetový obchod, který je provozován na webové adrese e-pohyb.cz, tudíž je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 2. Kupující od Prodávajícího kupuje zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Kupní cena je vždy uvedena u konkrétního zboží v internetovém obchodě.
 3. Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena je uvedeno na vybrané webové stránce prodávajícího. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.
 4. Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu a ceně včetně způsobu úhrady kupní ceny a údaje o způsobu doručení.

IV. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. K uzavření kupní smlouvy dochází na základě přijetí nabídky Prodávajícího Kupujícím prostřednictvím objednání zboží (tedy až po odeslání objednávky, nikoliv jejím potvrzením), které je uvedeno na internetových stránkách Prodávajícího. Objednávku nelze učinit telefonicky.
 2. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.
 3. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.
 4. Každá smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím může být uzavřena pouze v českém jazyku.
 5. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky a nevyvolá právní účinky, a to i v případě, když dodatek nebo odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
 6. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany Kupujícího neznamená přijetí nabídky. V případě přebírání nevyžádaného plnění je Kupující povinen o existenci tohoto plnění Prodávajícího informovat.
 7. Po dokončení objednávky bude Kupujícímu elektronickou cestou zasláno potvrzení objednávky (uzavření kupní smlouvy). Objednávka Kupujícího zůstává uložena u Prodávajícího.
 8. Prodávající je povinen poskytnout či dodat zboží, které si Kupující objednal a Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat zboží je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude Kupující informován.
 9. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky může Kupující opravit pouze do odeslání objednávky. Po odeslání objednávky Prodávajícímu může Kupující Prodávajícího o těchto chybách informovat prostřednictvím jeho kontaktních údajů. Pro Prodávajícího jsou tyto změny právně závazné pouze v případě, že Kupujícímu písemně potvrdí, že je s nimi srozuměn.

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je minimálně 14 dní od doručení nebo ve lhůtě uvedené u konkrétního digitálního produktu.
 2. Naplní-li Kupující všechny náležitosti pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy uzavřené distančním způsobem a rozhodne-li se pro odstoupení ve shora uvedené lhůtě (nebo jiné, uvedené u konkrétního produktu), je nutno splnit následující podmínky: Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu andrea@e-pohyb.cz,) s textem: „Já …………. (jméno Kupujícího) jsem dne DD.MM.RRRR uzavřel smlouvu č. (číslo objednávky/faktury) s Prodávajícím na webových stránkách e-pohyb.cz V návaznosti na ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. o spotřebitelských smlouvách uzavřených distančním způsobem tímto jednostranně odstupuji od výše uvedené smlouvy, požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo: …………………/……… a prohlašuji, že splňuji všechny zákonné požadavky pro toto odstoupení od smlouvy dle příslušných právních předpisů“. V případě písemného vyhotovení dopisu je Kupující povinen opatřit dopis příslušným datem a vlastnoručním podpisem.

VI. REKLAMACE PRODUKTU

 1. Protože Prodávající nabízí zboží v elektronické podobě, není možné produkty reklamovat.
 2. V případě nespokojenosti s produktem zákazníkovi slouží Garance vrácení peněz (viz odst. XI. „Garance vrácení peněz“).

VII. INFORMACE O PRODUKTECH

 1. Informace o produktech nabízených v internetovém obchodu Prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.
 2. V internetovém obchodě jsou vždy aktuální a platné ceny nabízených produktů.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY, CENA

 1. Objednané zboží je možné zaplatit platbou pomocí převodu na účet Prodávajícího po dokončení objednávky.
 2. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.
 3. Cena produktů je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícíhoCena je vždy uvedena i na prodejním formuláři. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
 4. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu.
 5. Platba je jednorázová.
 6. Kupující je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak Prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.
 7. Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek Kupujícího uhradit cenu za produkt je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

IX. DODACÍ PODMÍNKY

 1. Protože Prodávající nabízí pouze digitální produkty, jejich dodáním se rozumí zaslání produktu na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v prodejním formuláři.
 2. Produkt je Kupujícímu odeslán v okamžiku úhrady daňového dokladu (faktury), tzn. v okamžiku připsání platby na účet Prodávajícího.

X. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

 1. Jelikož spokojenost Kupujícího je pro nás prioritou, poskytujeme o vybraných digitálních produktů možnost minimálně 14 dnů od zakoupení odstoupit od smlouvy s garancí vrácení peněz pro případ, že Kupující nebude s produktem spokojený nebo s jeho pomocí nedosáhl očekávaných výsledků.
 2. Zda je garance u konkrétního produktu poskytována, případně zda je garance poskytována s delší než 14denní lhůtou, je uvedeno na webových stránkách vybraného produktu Kupujícím.
 3. Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti Kupující zašle dle podmínek, viz „V. Odstoupení od smlouvy“.
 4. Peníze budou Kupujícímu vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na naši emailovou adresu.

XI. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

 1. Jakékoliv použití informací, které najdete na webových stránkách v podobě článků nebo samotných digitálních produktů, je pouze ve Vašich rukách a autorka Andrea Herbanská za ně nenese žádnou odpovědnost.
 2. Veškeré informace v digitálních produktech vychází především z vlastních zkušeností autorky. Tyto zkušenosti jsou subjektivní a jejich nepřesná nebo neúplná interpretace vedoucí k jakémukoliv rozhodnutí nebo akci neznamená zodpovědnost autorky za taková rozhodnutí.
 3. Autorka Andrea Herbanská nenese žádnou odpovědnost za škodu či či újmu způsobenou využití informací z online produktů.
 4. Jste plně svéprávní a zodpovědní za své jednání. Protože se zdejší online produkty týkají především oblasti zdraví a péče o tělo, Váš úspěch závisí nejen na znalostech získaných prostřednictvím online produktů zde nabízených, ale také na faktorech, které nelze jednoduše a rychle ovlivnit (např. aktuální zdravotní stav, dědičné choroby, psychický stav, těhotenství, užívání léků, chronické nemoci apod.)
 5. Za svůj zdravotní stav nesete zodpovědnost pouze Vy.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím s platností od 30.5.2021.
 2. Aktuální obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.
 4.  Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.